Radi različitih anomalija mrežnog napajanja, kao što su kolebanja napona, šiljci, prekidi i sl., smanjuju se pouzdanost i vek trajanja električnih uređaja. UPS sistemi omogućuju da se prilikom anomalija i prekida mrežnog napajanja osigura napajanje iz akumulatora. Tako se spreči neprilike kao što su gubitak elektronskih podataka i dokumenata.

UPS uređaji sa distribuiranom paralelnom  arhitekturom – MODULARNI UPS

Sistemi neprekidnog napajanja odlikuju se distribuiranom paralelnom arhitekturom (DPA) kojom se omogućuje veću efikasnost, štedljivost, dostupnost i fleksibilnost.

Osnovni građevni blokovi modularnih UPS uređaja su samostalni moduli između kojih se teret distribuira. Postižu iznimnu efikasnost (bez obzira na opterećenost sistema) čak više od 95 %. Karakteristika takvih sistema je i nisko iskrivljenje ulazne struje. Uvećanje efikasnosti za jedan postotak pri snazi od 100 kW smanji operativne troškove uređaja za 17.500 € u roku od pet godina. Izuzetno važan faktor pri funkcioniranju svakog sistema napajanja su troškovi potrošnje struje. Štedljivost modularnih sistema pokazuje se i u malim gubicima toplote što pruža mogućnost da uštedite i pri snazi hlađenja klima uređaja. Nisko iskrivljenje ulazne struje onemogućuje bespotrebno predimenzioniranje elektro agregata (u sklopu integriranih rešenja neprekidnog napajanja).

Deljenje tereta između modula omogućuje visoku raspoloživost ovih sistema. Pomoću zamenljivih modula omogućuju redundantnu radnju (n+1). Tako se omogućuje neprekidan rad (bez prelaza na bypass) čak i u slučaju kvara ili zamene modula. S modularnima UPS sistemima pojavio se i novi koncept raspoloživosti kojeg nazivamo MTTR (mean time repair) – prosečno vreme koje nam treba za uklanjanje poteškoća i ponovno pokretanje sistema koje je vrlo kratko. To takođe pokazuje uštede troškova servisa modularnih UPS uređaja.

Modularni UPS sistemi pružaju mogućnost brze rekonfiguracije sistema (vrlo brzu nadogradnjo snage i autonomije). Sve intervencije na modularnom sistemu moguće je obaviti bez rizika za spojene terete i bez dodatnih troškova za električne instalacije.

Za više informacija posetite veb stranicu www.samurai-power.com, za kupovinu posetite www.mojups.rs